เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
  
  

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการ
รูปแบบการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ
เพื่อให้การจัดเตรียม และติดตามงานเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการของการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุธศักราช 2558 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดกงานฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยประกอบไปด้วยคณะบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
นายวิเศษ วิศิณฎ์วิญญู ที่ปรึกษา
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ประธานอำนวยการ
นางพัชรี คงตระกูลเทียน กรรมการ
นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการ
นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการ
นายทินกร เรือนทิพย์ กรรมการ
นายสมเกียรติ วิภูษณมังคละ กรรมการ
ดร.วีระ วีระกุล กรรมการ
ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร กรรมการ
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ กรรมการ
นายศักดิ์ชัย บัวมูล กรรมการ
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการ
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา กรรมการ
นางสมใจ บุญญพงษ์ เลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการ
เพื่อให้การบริการจัดการ และติดตามงานเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการของการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุธศักราช 2558 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดกงานฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยประกอบไปด้วยคณะบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
รศ. พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานด้านวิชาการ
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองประธานด้านวิชาการ
นายศักดิ์ชัย บัวมูล รองประธานด้านวิชาการ
ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ กรรมการ
นายสมพงษ์ อรุณรัตน์ กรรมการ
น.ส.พ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ กรรมการ
นายสิงหเดช เดชะนภารักษ์ กรรมการ
ดร.สดุดี สุพรรณไพ กรรมการ
นายประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ กรรมการ
ดร.อุรุพจน์ กัลยาสิริ กรรมการ
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการ
นายฉัตรชัย วิไรรัตนสุวรรณ กรรมการ
นายสมพล นุกูลสุขสิริ กรรมการ
นางสาวประไพ รุ่งมโน กรรมการ
นายอยุทธ ยุกตะนันทน์ กรรมการ
นายชยุตม์ กฤษอร่ามเรือง กรรมการ
นายสมศักดิ์ หงส์ศรีจินดา กรรมการ
นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการ
นางสมใจ บุญญพงษ์ เลขานุการ
นางศราวดี ตั้งศุภนิมิตรชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพทธศักราช 2558 ด้านต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างปีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดงานฯ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยประกอบไปด้วยคณะบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
นางพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะกรรมการ
นายสมเกียรติ วิภูษณมังคละ คณะกรรมการ
ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร คณะกรรมการ
นายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ คณะกรรมการ
นายภูมิ ศิรประภาศิริ คณะกรรมการ
นางสุธนา หงษ์ทอง คณะกรรมการ
นายเอนก บูรณะภักดี คณะกรรมการ
นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง คณะกรรมการ
นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ คณะกรรมการ
นางสมใจ บุญญพงษ์ เลขานุการ
นางสาวศริทวิน นวลแจ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอุไรวรรณ์ นครรัตนชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
Privacy | Terms of Use